Losowe monety

Polecamy

skup monet
skup monet
Numizmatyka
Sklep numizmatyczny
Monety
monety skup

Regulamin korzystania z witryny

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY

„INTERNETOWY KATALOG MONET”

§ 1. Wprowadzenie

Aktualna wersja Regulaminu została opracowana dnia 15 marca 2015 r. z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2015 roku. Regulamin stanowi podstawę prawną korzystania z Witryny „Internetowy Katalog Monet” (dalej: Witryna) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, Prawa autorskiego i Prawa własności intelektualnej. Regulamin ma charakter porozumienia między Wydawcą Witryny a Użytkownikiem Witryny, określającym zasady i warunki korzystania z Witryny przez Użytkownika oraz zasady udostępniania Witryny Użytkownikowi przez Wydawcę.

§ 2. Wyjaśnienie terminów

 1. Wydawca – podmiot, któremu służą wyłączne prawa do Witryny „Internetowy Katalog Monet”, udostępniający korzystanie z Witryny Użytkownikowi bezpłatnie albo za odpłatnością.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, działająca osobiście albo przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, która korzysta odpłatnie lub nieodpłatnie z udostępnionej Witryny „Internetowy Katalog Monet”.
 3. Witryna „Internetowy Katalog Monet” – Witryna prowadzona przez firmę BESTBIT Bartosz Błądek, 9-Go Maja 8 lok. 18, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835-141-43-75.
 4. Gość – kategoria Użytkownika, który może korzystać wyłącznie z nieodpłatnej oferty Witryny w części.
 5. Użytkownik zalogowany – kategoria Użytkownika, który może korzystać z nieodpłatnej w całości i odpłatnej oferty Witryny.
 6. Kodeks Cywilny – rozumie się przez to ustawę z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) wraz z jej nowelizacjami jak również nową ustawę Kodeks Cywilny, która zastąpiłaby ustawę z 1964 r. wraz z jej kolejnymi nowelizacjami.
 7. Prawo autorskie – rozumie się przez to Ustawę z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 904) wraz z jej nowelizacjami jak również nową Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która zastąpiłaby ustawę z 1964 r. wraz z jej kolejnymi nowelizacjami.
 8. Prawo własności intelektualnej – rozumie się przez to regulacje prawne odnoszące się do własności intelektualnej według prawa polskiego.

§ 3. Rejestracja w Witrynie

 1. Rejestrując się w Witrynie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionej korespondencji, wysyłanej przez Witrynę w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów na adres elektroniczny podany podczas rejestracji.
 2. Wydawca dysponuje jedynie informacją o mailu i loginie Użytkownika. Żadne inne dane o Użytkowniku nie są w dyspozycji Wydawcy.
 3. Wydawca nie pobiera opłat za założenie i korzystanie z konta odnoszącego się do całości oferty nieodpłatnej Witryny.

§ 4. Ochrona danych osobowych

 1. Wydawca oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Wydawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 2. Użytkowni w toku procedury rejestracji, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Wydawcę

 3. Uzyskane przez Wydawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu: 
  a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
  b. rozliczenia płatności za zamówione usługi płatne, 
  c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamowienia, 
  d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter). 
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są: 
  a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedazy, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 
  b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 5. W każdym czasie Użytkownik może zobowiązać Wydawcę, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 6. Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Wydawcę.

§ 5. Korzystanie z Witryny

 1. Użytkownik wykorzystuje wszelkie prezentowane w Witrynie materiały wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i prezentowanie, w tym udostępnianie w Internecie materiałów jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody autora materiałów i Wydawcy.
 2. Użytkownik przy pobieraniu materiałów z Witryny, przy sporządzaniu wydruków materiałów z Witryny oraz plików pobieranych z serwerów odsyłających do Witryny ale z nią nie powiązanych zobowiązany jest do nieusuwania oraz nieprzerabiania jakichkolwiek znaków handlowych, zastrzeżonych logo, praw autorskich oraz innych niezbędnych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń.
 3. W sytuacji stwierdzenia naruszenia zasad korzystania z Witryny, określonych niniejszym regulaminem Wydawca uprawniony jest do zablokowania naruszającemu Użytkownikowi dostęp do Witryny.
 4. Każdy Użytkownik w razie stwierdzenia naruszenia własnych lub cudzych praw autorskich, prawa własności oraz  prawa własności intelektualnej albo innego rodzaju naruszenia prawa na Witrynie powinien przesłać zawiadomienie o stwierdzonym naruszeniu na adres podany na podstronie Witryny – Kontakt.
 5. Wszelkie dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, video, oprogramowania, kodu lub innych materiałów stanowiących publiczną lub prywatną zawartość Witryny, a także wszelkie zasady uczestnictwa Użytkownika we współtworzeniu oferty Witryny udostępniane są przez Wydawcę:
  1. z dołożeniem należytej staranności, aby zawartość Witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w Witrynie zagadnieniach oraz aby korzystanie z Witryny przez Użytkownika odbywało się bez problemów technicznych,
  2. w dobrej wierze, że moga byc przydatne Użytkownikowi oraz że każdy Użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem oraz zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie z zasadami poszanowania godności drugiego człowieka i z poszanowaniem obowiązującego prawa.
 6. W razie stwierdzenia przez Użytkownika błędów, omyłek jak również w celu złożenia sugestii odnośnie oferty Witryny lub jej działania Wydawca udostępnia adres podany w zakładce Kontakt. Użytkownik akceptuje, że Wydawca udostępnia Witrynę taką, jaka jest. Wydawca nie ponosi ryzyka oraz odpowiedzialności w razie, gdy opublikowane w Witrynie materiały zawierają nieprawdziwe informacje, nieskuteczne rady albo w inny sposób nie odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom Użytkownika. Użytkownik akceptuje, że publikacje na Witrynie mogą nie sprostać oczekiwaniom Użytkownika odnośnie ich merytorycznej zawartości, dokładności oraz przydatności uzyskanych informacji.

§ 6. Ograniczenie odpowiedzialności Wydawcy

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z gwarancją materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w Witrynie. Materiały, informacje lub ustalenia oferowane są bez gwarancji. Wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z Witryny lub jakikolwiek odsyłacz będzie działać bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów.

§ 7. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika materiałów uzyskanych za pośrednictwem Witryny.
 2. W razie jakiegokolwiek zdarzenia powodującego szkodę na osobie albo szkodę majątkową Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika.
 3. W Witrynie publikowane są odsyłacze do innych witryn. Publikowane są również ogłoszenia, reklamy, banery, odnoszące się do klientów Witryny. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

§ 8. Rozstrzyganie sporów

W razie sporu związanego z korzystaniem z Witryny:

 1. Właściwe jest prawo polskie.
 2. Spór rozstrzygany jest przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej.
 3. Przedawnienie roszczeń Użytkownika względem Wydawcy dokonuje się w ciągu roku od dnia zdarzenia wywołującego spór.

§ 9. Usługi płatne

 1. Przez materiały rozumie się w szczególności publikacje i zdjęcia. Są to wyłącznie materiały wytworzone przez Użytkownika. Nie mogą to być materiały skopiowane lub w inny sposób wyłączające wyłączne prawo do nich Użytkownika.
 2. Wydawca może wykorzystać materiały przesłane przez Użytkownika. Wykorzystanie odbywa się za zgodą Użytkownika i z uwzględnieniem stosownych regulacji Kodeksu cywilnego, odnoszących się do prawa własności oraz regulacji Prawa autorskiego i Prawa własności intelektualnej. Zgoda na wykorzystanie materiałów Użytkownika przez Wydawcę dokonuje się przez ustalenie ceny przez Wydawcę i Użytkownika. Ustalenie ceny dokonuje się z chwilą jej potwierdzenia przez Wydawcę i Użytkownika. Dopuszcza się również nieodpłatne wykorzystanie przez Witrynę materiałów Użytkownika za jego zgodą wyrażoną pisemnie.
 3. Materiały Użytkownika wykorzystane przez Wydawcę są opłacane przez Wydawcę na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Użytkownik wskazuje rachunek niezwłocznie z chwilą ustalenia ceny za materiały. Wpłaty na rachunek za materiały Wydawca dokonuje w ciągu 5 dni roboczych od daty ustalenia ceny przez Użytkownika i Wydawcę. Wpłata dokonana jest z chwilą pojawienia się kwoty na rachunku Użytkownika. Z chwilą wpłaty materiały Użytkownika mogą być wykorzystane przez Wydawcę. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w płatnościach niezależne od Wydawcy.
 4. Materiały Użytkownika z chwilą „..zawarcia stosownej umowy przeniesienia praw autorskich i uiszczenia za nie umówionej ceny przez Wydawcę stają się własnością Wydawcy wraz z całością przynależnych im praw autorskich i prawa własności intelektualnej. W razie, gdy Użytkownik nie zamierza pozbyć się praw do materiałów, powinien zastrzec przy negocjacjach z Wydawcą, na jakich zasadach zamierza udostępnić materiały.
 5. Dla wzajemnych rozliczeń między Wydawcą a Użytkownikiem w związku z korzystaniem przez Użytkownika z płatnych usług Witryny tworzy się konto Premium. Konto zasilane jest kwotą pieniężną przez wpłaty z rachunku Użytkownika. Uruchomienie wszystkich płatnych usług przez Wydawcę dokonuje się z chwilą zasilenia konta kwotą pieniężną. Okres korzystania ze wszystkich płatnych usług i związana z tym kwota zasilenia konta zawarte są na stronie Witryny.
 6. Wydawca jest odpowiedzialny wobec Użytkownika za prawidłowe działanie płatnych usług rozliczanych za pomocą konta Premium. W razie stwierdzenia nieprawidłowości z winy Wydawcy Wydawca obowiązany jest do naprawienia Użytkownikowi szkody obejmującej szkodę faktycznie poniesioną przez Użytkownika (damnum emergens).  Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkownika (lucrum cessans).

 7. Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od umowy – rezygnacji z korzystania usług płatnych rozliczanych za pomocą konta Premium – w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Odstąpienie jest skuteczne, jeżeli zostało doręczone na elektroniczny adres Wydawcy. Za dzień zawarcia umowy poczytuje się dzień udostępnienia usług płatnych przez Wydawcę Użytkownikowi.

§ 10. Zmiany regulaminu.

Zmiany regulaminu stanowią wyłączne prawo Wydawcy. O dokonanych zmianach regulaminu Wydawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika stanowi warunek korzystania z Witryny.

Nowe zasady dotyczące ciasteczek (cookies). Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Wasze oczekiwania. W razie potrzeby można zablokować ciasteczka w przeglądarce jak to zrobić tutaj.

Akceptuję zapisywanie ciasteczek (cookie) dla tej strony:

EU Cookie Directive Module Information