Losowe monety

Polecamy

skup monet
Numizmatyka
Sklep numizmatyczny
Monety
monety skup

Numizmatyczny portret władcy - Kazimierz III Wielki

.

kazimierz_wielki_1Kazimierz III Wielki (1310-1370), pochowany został w katedrze wawelskiej. Był synem Władysława Łokietka, który w dniu jego narodzin przekroczył już pięćdziesiąty rok życia. Od najmłodszych lat ojciec wprowadzał go w sztukę rządzenia państwem. Już jako królewicz brał udział w walkach z Krzyżakami, w 1332 roku samodzielnie zdobył Kościan, odzyskując zajęty kiedyś przez książąt głogowskich zachodni skrawek Wielkopolski. W roku 1331 ojciec ustanowił go namiestnikiem w Wielkopolsce, na Kujawach i w Sieradzkiem. Niestety Kazimierz nie odznaczał się odwagą, jak jego ojciec, był nawet oskarżony o tchórzostwo, dowodem tego miało być opuszczenie pola bitwy pod Płowcami.

Data i miejsce urodzenia: 30 kwietnia 1310 roku, Kowal
Koronacja: 25 kwietnia 1333 roku
Lata panowania: od 2 marca 1333 roku do 5 listopada 1370 roku
/ Ostatni władca Polski z dynastii Piastów
Data i miejsce śmierci: 5 listopada 1370 roku, Kraków
Następca: Ludwik I Węgierski
Rodzice: Władysław I Łokietek i Jadwiga Bolesławówna

Żony: Aldona Anna Giedyminówna, Adelajda Heska, Krystyna Rokiczana i Jadwiga Żagańska
Dzieci: Elżbieta, Kunegunda, Anna, Kunegunda, Jadwiga

kazimierz_wielki_2

Kazimierz III Wielki
Z Bożej łaski król Polski, pan i dziedzic ziem krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej,
łęczyckiej, Kujaw, Pomorza i Rusi
- ilustracja: WIKIPEDIA wg. Jan Matejko, „Poczet królów i książąt polskich”

Już jako młody człowiek Kazimierz Wielki był rozważny, trzeźwo i elastycznie myślący. Umiał dobierać sobie współpracowników i wykorzystywać istniejącą sytuację. Miał szerokie horyzonty i patrzył daleko w przyszłość. Kazimierz miał również wielki temperament, był gwałtowny i okrutny.

kazimierz_wielki_3

Kazimierz III Wielki (Aleksander Lesser, 1860 rok) – ilustracja: WIKIPEDIA

Po śmierci ojca, w wieku 23 lat koronował się na króla, ubiegając zgłaszającego pretensje do tronu polskiego Jana Luksemburskiego. Dążąc do utrzymania jedności i całości państwa, zagrożonego najmocniej ze strony Czech i Krzyżaków, zawarł sojusz z królem węgierskim Karolem Robertem, utrzymywał także nienaganne stosunki ze Stolicą Apostolską.

kazimierz_wielki_4

Pieczęcie Kazimierza III Wielkiego - ilustracja: WIKIPEDIA

Niemal jednocześnie z koronacją przedłużono rozejm z Krzyżakami. Polska w 1333 roku nie była w stanie prowadzić wojny z Zakonem, Kazimierz chciał rozwiązać konflikt na drodze dyplomatycznej. W taki sam sposób pragnął znormalizować stosunki polsko-czeskie. Problemom tym był poświęcony zjazd w Wyszehradzie, w 1335 roku, na którym król polski spotkał się z królami Czech i Węgier. W 1340 roku po śmierci księcia włodzimiersko-halickiego Jerzego Bolesława, Kazimierz Wielki został spadkobiercą jego ziem (Ruś halicko-włodzimierska). Przyłączenie Rusi Czerwonej po wieloletnich walkach z Litwinami i Tatarami miała ogromne znaczenie dla handlu polskiego gdyż tędy, bowiem wiódł szlak handlowy ku wschodowi. Ponadto ziemie te stanowiły zabezpieczenie przed najazdami Tatarów i Litwinów na bogatą Małopolskę. W 1351 roku Kazimierz Wielki przyłączył do Polski Mazowsze Płockie, a z pozostałych ziem mazowieckich uczynił lenno korony. Kazimierz Wielki ciągle czuł się zagrożony możliwością antypolskiego porozumienia krzyżacko-czeskiego. Dlatego w swej polityce zagranicznej szukał oparcia w mocnym sojuszniku. Utrzymywał, więc dobre stosunki z Węgrami. Nie posiadając męskiego potomka „z prawego łoża” wyznaczył na swego następcę syna króla Węgier Karola Roberta i swej siostry Elżbiety Łokietkówny, Ludwika. Związało to jeszcze ściślejszym sojuszem Polskę z Węgrami.

kazimierz_wielki_5

Kazimierz III Wielki, obraz pędzla Marcello Bacciarellego – ilustracja: WIKIPEDIA

W czasie swego panowania Kazimierz III Wielki zjednoczył większą część ziem etnicznie polskich, doprowadził do wzmocnienia pozycji króla w państwie, m.in. poprzez wprowadzenie nowego systemu zarządzania. Przeprowadził także kodyfikację praw, wydając statuty wiślickie i piotrkowskie, zreorganizował siły zbrojne, dbał o rozwój osadnictwa, wprowadził reformy pieniężne i podatkowe, zmodernizował i rozwinął kraj gospodarczo. Zadbał o rozwój nauki, m.in. w 1364 roku założył pierwszy w Polsce uniwersytet Akademię Krakowską. Panowanie Kazimierza Wielkiego stworzyło warunki do okrzepnięcia organizmu państwowego i dało podstawy świetności państwa polskiego w wiekach późniejszych. O roli i znaczeniu Kazimierza Wielkiego w ówczesnej Europie świadczyło powierzenie mu roli rozjemcy pomiędzy Luksemburgami i Habsburgami oraz zjazd monarchów w Krakowie w 1364 roku.

Podsumowaniem działalności króla Kazimierza III Wielkiego, dobitnie prezentującą jego wielkość, niech pozostanie przysłowie, iż zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.

kazimierz_wielki_6

Polska za panowania Kazimierza III Wielkiego – ilustracja: WIKIPEDIA

    

Mennictwo Kazimierza III Wielkiego

Polska pod koniec XIII wieku opanowana była przez króla czeskiego Wacława II, groszy jednak nie bito. Polskie ziemie zalewały grosze praskie, przyjmowane chętnie dzięki dużej zawartości srebra i pięknemu wykonaniu. Monety te wprowadzone w wyniku reformy monetarnej Wacława II w Czechach stał się również podstawową jednostką handlową w Polsce przez praktycznie kolejne dwa wieki tj. do reformy Zygmunta I Starego w 1526 roku. Jedynie mennica krakowska wybiła nowe dwustronne denarki z koroną na awersie i lwem na rewersie.

kazimierz_wielki_7

Pierwsza polska złota moneta - dukat (właściwie floren) Władysława Łokietka (1306/1320-1333),
z około 1330 r. / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego - Muzeum Narodowe w Krakowie

Denary za swego panowania bił również  Władysław Łokietek. W czasie jego rządów wybito pierwszą polską monetą złotą – znanym dzisiaj w jednym egzemplarzu florenie wybitym na wzór węgierski. Fakt ten zapisał się doniośle w dziejach numizmatyki. Floreny na ziemiach polskich w tym okresie bito w małych ilościach także w księstwach śląskich – Legnickim i Jaworsko-Świdnickim. Denary krakowskie Władysława Łokietka były w obiegu w charakterze monety zdawkowej w Małopolsce, natomiast w północnych częściach kraju dominowały brakteaty krzyżackie. W obiegu krążyły również monety kaliskie, poznańskie i sieradzkie. Ogólnokrajowy zasięg miały jednak jedynie grosze praskie.

W tej rzeczywistości Kazimierz III Wielki podjął próbę ujednolicenia obiegu pieniężnego dla całego obszaru Korony. System monetarny stworzony za jego panowania można przedstawić w następującym układzie: 1 grosz = 2 kwartniki = 4 ćwierćgrosze = 16 denarów = 32 obole.

kazimierz_wielki_8

Kazimierz III Wielki, kwartnik koronny duży, typ I (półgrosz), Król na tronie z jabłkiem w wysuniętej dłoni
i berłem, +MONETA KAZIMIRI / Orzeł piastowski na wprost z głową w lewo, + REGIS POLONIE K,
mennica wielkopolska – fotografia: WCN

kazimierz_wielki_9

Kazimierz III Wielki, kwartnik koronny duży, typ II (półgrosz), Popiersie króla na wprost na tronie,
napis MONETA KAZIMIRI / Orzeł i napis REGIS POLONIE,
mennica Kraków – fotografia: WCN

kazimierz_wielki_10

Kazimierz III Wielki, kwartnik koronny mały (ćwierćgrosz), Głowa króla w koronie na wprost,
MONE KAZIMIRI / Korona, REGIS POLONIE – fotografia: WCN

kazimierz_wielki_11

Denary Kazimierza III Wielkiego
1- Korona, mennica Kraków, Głowa w koronie na wprost / Orzeł na wprost
2 - Głowa byka, Poznań lub Kalisz (dwie różne odmiany - napisowe?), Głowa byka z pierścieniem
w nozdrzach, wokoło napis / Orzeł, wokoło napis
Fotografie: WCN

kazimierz_wielki_12

Kazimierz III Wielki, brakteat, Wielkopolska, lata 30-40 XIV w., Litera K – fotografia: WCN

Ważną rolę odegrały kwartniki, których obieg w kraju był znaczny. Moneta ta w polskim systemie groszowym stanowiła wartość 1/2 grosza i stąd często stosowanym określeniem dla tego nominału była nazwa półgrosz. Emisja tej monety połączona była z dużymi trudnościami spowodowanymi brakiem srebra (Polska nie miała własnych kopalń tego kruszcu). W związku z tym stopa mennicza tej monety nie utrzymała się długo na odpowiednim poziomie. Szybko więc na grosz praski wchodziły zamiast dwóch, już cztery kwartniki krakowskie. W 1367 roku wypuszczono do obiegu grosz krakowski, naśladujący grosze praskie. Na awersie monety - korona obwiedziona dwoma otokowymi napisami. Na wewnętrznym otoku umieszczono napis KAZIMIERUS PRIMUS „Kazimierz Pierwszy”. Na zewnątrz - DEI GRATIA REX POLONIAE „z Bożej łaski król Polski”. Rewers to wizerunek pięknego orła piastowskiego w koronie. Napis w otoku - GROSSI CRACOVIENSES „grosz krakowski”.

kazimierz_wielki_13

Kopia grosza krakowskiego Kazimierza III Wielkiego – fotografia: WIKIPEDIA

Reforma monetarna Kazimierza III Wielkiego pomimo, iż ujednoliciła obieg pieniądza w Koronie nie usunęła z obiegu drobnych denarków i brakteatów, niezbędnych dla potrzeb codziennych transakcji. Aż do początków XVI wieku najdrobniejsze monety śląskie, krzyżackie i pomorskie miały postać brakteatów. Rozszerzenie państwa Kazimierza Wielkiego o Ruś Halicką spowodowało wprowadzenie na tym obszarze monety lokalnej, którymi były miedziane denarki i kwartniki (półgrosze).

kazimierz_wielki_14

Kwartnik Kazimierza Wielkiego, bity dla Rusi – ilustracja: http://pl.wikisource.org/

     

Wizerunek Kazimierza III Wielkiego stał się tematem wielu monet i banknotów. Takimi emisjami są:

10 złotych (1964) / Kazimierz Wielki ( napis wypukły)

kazimierz_wielki_15

Emitent: Narodowy Bank Polski, producent: Mennica Państwowa – Warszawa,
projekt: Wacław Kowalik, emisja: 1964 r., materiał: miedzionikiel (CuNi), 
masa: 12,9 g, średnica: 31 mm, nakład: 2 610 100 szt., bok: ząbkowany

   

10 złotych PRÓBA (1964) / Kazimierz Wielki ( napis wypukły)

kazimierz_wielki_16

Emitent: Narodowy Bank Polski, producent: Mennica Państwowa – Warszawa,
projekt: Wacław Kowalik, emisja: 1964 r., materiał: nikiel (Ni), średnica: 31 mm,
nakład: 500 szt., bok: ząbkowany (3 rodzaje ząbkowania: 180, 200 i 240 ząbków)
Moneta była wybita również w miedzioniklu w ilości 125 szt.

    

10 złotych (1964) / Kazimierz Wielki ( napis wklęsły)

kazimierz_wielki_17

Emitent: Narodowy Bank Polski, producent: Mennica Państwowa – Warszawa,
projekt: Wacław Kowalik, emisja: 1964 r., materiał: miedzionikiel (CuNi), 
masa: 12,9 g, średnica: 31 mm, nakład: 2 611 539 szt., bok: ząbkowany

     

10 złotych PRÓBA (1964) / Kazimierz Wielki ( napis wklęsły)

kazimierz_wielki_18

Emitent: Narodowy Bank Polski, producent: Mennica Państwowa – Warszawa,
projekt: Wacław Kowalik, emisja: 1964 r., materiał: nikiel (Ni), średnica: 31 mm,
nakład: 500 szt., bok: ząbkowany
Moneta była wybita również w miedzioniklu - 125 szt., tombaku – 5 szt., i alpace – 30 szt.

    

10 złotych PRÓBA (1964) / Kazimierz Wielki (orzeł bez korony)

kazimierz_wielki_19

Emitent: Narodowy Bank Polski, producent: Mennica Państwowa – Warszawa,
projekt: Józef Gosławski, emisja: 1964 r., materiał: nikiel (Ni), średnica: 31 mm,
nakład: 500 szt., bok: ząbkowany
Moneta była bita również w miedzioniklu w ilości 30 000 szt. jako moneta kolekcjonerska

    

10 złotych PRÓBA (1964) / Kazimierz Wielki (orzeł w koronie)

kazimierz_wielki_20

Emitent: Narodowy Bank Polski, producent: Mennica Państwowa – Warszawa,
projekt: Józef Gosławski, emisja: 1964 r., materiał: nikiel (Ni), średnica: 31 mm,
nakład: 500 szt., bok: ząbkowany
Moneta była bita również w miedzioniklu w ilości 10 szt.

Moneta ta była pierwszym projektem pamiątkowej monety w powojennej Polsce. Na awersie monety miał zostać umieszczony orzeł z czasów panowania Kazimierza III Wielkiego. Zlecenie dano medalierowi Józefowi Gosławskiemu, który zrozumiał je zbyt dosłownie i wykonał projekt monety z orłem w koronie. Ze względów politycznych taka moneta nie mogła w tamtych czasach trafić do obiegu. Projekt został „poprawiony” przez usunięcie korony, ale i tak projekt tej monety został odrzucony. Jest to jedyna moneta z czasów PRL przedstawiająca orła w koronie, co jest ewenementem i jednocześnie przejawem odwagi pracowników mennicy, którzy zdecydowali się na wybicie tej próbnej monety. Moneta jako próba trafiła do szerokiego grona kolekcjonerów. Być może powtórzenie napisu PRÓBA na awersie miało złagodzić ewentualne reperkusje po jej ukazaniu się.

    

100 złotych (1987) / Kazimierz III Wielki

kazimierz_wielki_21

Emitent: Narodowy Bank Polski, producent: Mennica Państwowa – Warszawa,
projekt: Stanisława Wątróbska-Frindt (awers), Ewa Tyc-Karpińska (rewers), emisja: 1987 r.,
materiał: miedzionikiel (CuNi),  masa: 10,8 g, średnica: 29,5 mm, nakład: 2 479 200 szt., bok: ząbkowany

     

100 złotych PRÓBA (1987) / Kazimierz III Wielki

kazimierz_wielki_22

Emitent: Narodowy Bank Polski, producent: Mennica Państwowa – Warszawa,
projekt: Stanisława Wątróbska-Frindt (awers), Ewa Tyc-Karpińska (rewers),, emisja: 1987 r.,
materiał: nikiel (Ni), średnica: 29,5 mm, nakład: 500 szt., bok: ząbkowany

   

500 złotych (1987) / Kazimierz III Wielki (Ag)

kazimierz_wielki_24

Emitent: Narodowy Bank Polski, producent: Mennica Państwowa – Warszawa,
projekt: Stanisława Wątróbska-Frindt (awers), Ewa Tyc-Karpińska (rewers), emisja: 1987 r.,
materiał: srebro (Ag.750), średnica: 32 mm, waga: 16,5 g, nakład: 10 500 szt.,
bok: gładki, stempel: lustrzany

    

500 złotych PRÓBA (1987) / Kazimierz III Wielki

kazimierz_wielki_23

Emitent: Narodowy Bank Polski, producent: Mennica Państwowa – Warszawa,
projekt: Stanisława Wątróbska-Frindt (awers), Ewa Tyc-Karpińska (rewers), emisja: 1987 r.,
materiał: nikiel (Ni), średnica: 32 mm, nakład: 500 szt., bok: gładki
Istnieją również monety próbne i okolicznościowe o nominale 100 złotych oraz próbne
o nominale 1000 złotych bite wg. tego wzoru

    

1000 złotych PRÓBA (1987) / Kazimierz III Wielki (półpostać)

kazimierz_wielki_25

Emitent: Narodowy Bank Polski, producent: Mennica Państwowa – Warszawa,
projekt: Stanisława Wątróbska-Frindt (awers), Ewa Tyc-Karpińska (rewers), emisja: 1987 r.,
materiał: nikiel (Ni), średnica: 32 mm, nakład: 500 szt., bok: gładki
Moneta była wybita tym stemplem również w srebrze próby 750 owadze 16,5 g (stempel lustrzany)
w ilości 2500 szt. jako moneta kolekcjonerska.

    

100 złotych (2002) / Kazimierz III Wielki (Au)

kazimierz_wielki_49

Emitent: Narodowy Bank Polski, producent: Mennica Polska S.A., projekt: Ewa Tyc-Karpińska,  
emisja: 2002 r., materiał: złoto (Au.900), średnica: 21 mm, waga: 8 g, nakład: 2400 szt., stempel: lustrzany

      

50 ZŁOTYCH (2014) / Skarby Stanisława Augusta – Kazimierz III Wielki

kazimierz_wielki_26

Emitent: Narodowy Bank Polski; producent: Mennica Polska S.A. - Warszawa; emisja: 03.03.2014 r.;
materiał: srebro (Ag.999); średnica: 45 mm; masa: 62,2 g; nakład: do 5000 szt., projekt: Robert Kotowicz

    

500 ZŁOTYCH (2014) / Skarby Stanisława Augusta – Kazimierz III Wielki

kazimierz_wielki_27

Emitent: Narodowy Bank Polski; producent: Mennica Polska S.A. - Warszawa; emisja: 03.03.2013 r.;
materiał: srebro (Ag.999,9); średnica: 45 mm; masa: 62,2 g; nakład: do 750 szt., projekt: Robert Kotowicz

     

– 50 złotych (1994) / Kazimierz III Wielki (BANKNOT)

W czasie denominacji (1995) wprowadzono banknot 50-złotowy (z datą 25 marca 1994) ozdobiony portretem Kazimierza Wielkiego.

kazimierz_wielki_28

Emitent: Narodowy Bank Polski; producent: Thomas De La Rue – Londyn, PWPW S.A. - Warszawa
(od 1999 r.); emisja: 25 marca 1994 r.; materiał: papier biały jednostronnie gładzony;
wymiary: 132 x 66 mm; projekt: Andrzej Heidrich

kazimierz_wielki_29

50 ZŁOTYCH z nowymi zabezpieczeniami – emisja 2014

    

Inne numizmaty związane z wizerunkiem (lub związane z postacią) Kazimierza III Wielkiego:

– 4 ORŁY / 40 ORŁÓW (2009) - Grosz 1338 r. / Kazimierz III Wielki (DUKATY LOKALNE)

a/4 ORŁY (2009) - Grosz 1338 r. / Kazimierz III Wielki  

kazimierz_wielki_30

Emitent: UM Gorzów Wielkopolski, producent: Mennica Polska S.A., materiał: mosiądz,
 nakład: 20 000 szt., czas obowiązywania: 01.03.2009 - 15.03.2009, średnica: 27 mm,
waga: 8,4 g, stempel: zwykły, bok: gładki, model gipsowy: Dominika Karpińska-Kopiec

   

b/40 ORŁÓW (2009) - Grosz 1338 r. / Kazimierz III Wielki

kazimierz_wielki_31

Emitent: UM Gorzów Wielkopolski, producent: Mennica Polska S.A., materiał: srebro (Ag.500),
 nakład: 500 szt.
(w tym 100 szt. wyselekcjonowano i oksydowano), czas obowiązywania:
01.03.2009 - 15.03.2009, średnica: 38,61 mm,  waga: 20 g, stempel: lustrzany, bok: gładki,
model gipsowy: Dominika Karpińska-Kopiec

   

 - Moneta okazjonalna - 640 rocznica nadania praw miejskich Koronowo (18.12.2008)

kazimierz_wielki_32

    

- 700 KAZIMIERZÓW / KOWAL (2010) - Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego

Pamiątkowa moneta, wybita z okazji 700 rocznicy urodzin króla Kazimierza Wielkiego.

kazimierz_wielki_33

Emitent: Urząd Miejski w Kowalu, materiał: Golden Nordic, średnica: 30,88 mm, waga: 12.30 g,
nakład: 1000 szt., emisja: maj 2010, producent: Mennica Śląska w Pszczynie

    

- 700 KAZIMIERZÓW / GRYBÓW (2010) - Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego

Pamiątkowa moneta, wybita z okazji 670 rocznicy lokacji miasta Grybów.

kazimierz_wielki_34

Emitent: Urząd Miejski Grybów, materiał: Golden Nordic, średnica: 30,88 mm, waga: 12.30 g,
nakład: 500 szt., emisja: maj 2010 r, producent: Mennica Śląska w Pszczynie

    

- 700 KAZIMIERZÓW (Ropczyce 2012) – Kazimierz III Wielki (Moneta pamiątkowa)

kazimierz_wielki_35

Emitent: Miasto Ropczyce, średnica: 30,88 mm, materiał: mosiądz posrebrzany,
emisja: luty 2012 r., producent: Mennica Śląska w Pszczynie

     

- 700 KAZIMIERZÓW (Chocz 2014) – Kazimierz III Wielki (Moneta pamiątkowa)

kazimierz_wielki_35a

Emitent: Gminny Ośrodek Kultury w Choczu, średnica: 30,9 mm, waga: 11,9 g, nakład: 300 szt.,
materiał: mosiądz, emisja: 2014 r., projekt: Monika Hochel, producent: Mennica Śląska w Pszczynie

       

- 10 DUTKÓW NOWOTARSKICH (2010) / Kazimierz III Wielki (Moneta lokalna)

kazimierz_wielki_36

Producent: Mennica Łebska, średnica: 27 mm, materiał: bimetal (mosiądz/alpaka),
czas obowiązywania: 2010-06-26 - 2010-10-15, projekt: Justyna Jaśkowiak, nakład:  3000 szt.
oraz 300 szt. - bimetal z tampondrukiem (herb miasta) i złoconych z tampondrukiem

     

- 20 KRÓLEWSKICH (2012) – WIELKI POCZET WŁADCÓW POLSKI / Kazimierz III Wielki (Moneta pamiątkowa)

kazimierz_wielki_37

Producent: GYGES ARD, emisja - 2012 r., materiał: mosiądz, stempel: lustrzany, technika dodatkowa: mosiężna miniaturowa rycina władcy, wykonana przez Roberta Andersa, nakład: 100 szt., średnica: 32 mm

    

- 10 DUKATÓW (Olsztyn k. Częstochowy - 2013) – Kazimierz III Wielki (Monety pamiątkowe)

kazimierz_wielki_38

Materiał: bimetal (otok - mosiądz, rdzeń - alpaka) / bimetal (otok - alpaka, rdzeń - mosiądz),
zdobienie: emalia, nakład: po 1000 szt., średnica: 32 mm, waga: 17,5 g, emisja: 2013 r.,
projekt: Zespół Mennicy Jurajskiej, producent: Mennica Jurajska

    

- 20 BYDGOSKICH (2014) – Pomnik Kazimierza III Wielkiego w Bydgoszczy (Żeton pamiątkowy)

kazimierz_wielki_39

Emitent i producent: GYGES ARD, projekt: Robert Anders (AR)
WZORZEC PRZEDPRODUKCYJNY DLA MONETY / 20 BYDGOSKICH (KAZIMIERZ III WIELKI)
- PRÓBA TECHNOLOGICZNA (moneta wykonana ręcznie, emisja: 2014 r.), materiał - miedź patynowana,
średnica – 32 mm, grubość - 2 mm, nakład - 10 szt.

    

- Denar okolicznościowy miasta Kowal, miejsca urodzin Kazimierza III Wielkiego

kazimierz_wielki_39a

Moneta bita ręcznie w 2010 r. podczas obchodów 700 rocznicy urodzin króla
Producent: Mennica Mazowiecka, materiał: biały metal, średnica 26 mm

     

- 12 CZORSZTYNIAKÓW (2010) / „TUZIN CZORSZTYNIAKÓW” (Kolekcjonerki Bon miejski)

kazimierz_wielki_40

Emitent: Gmina Czorsztyn i Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach, producent: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, nakład: 3 000 szt., wymiary bonu: 150  x 80 mm, emisja: 17 maja 2010 r.

     

– Kolekcja Królewska – Kazimierz III Wielki / Skarbiec Mennicy Polskiej

kazimierz_wielki_41

Emitent: Skarbiec Mennicy Polskiej; producent: Mennica Polska S.A. - Warszawa;
materiał: srebro (Ag) platerowane złotem (Au); średnica: 32 mm; masa: 14,14 g;
nakład: 19 500 szt.,  projekt: Beata Wątróbska-Wdowiarska

     

- Kazimierz III Wielki (Seria: Sławni Polacy)

kazimierz_wielki_42

Producent: Mennica Polska S.A. - Warszawa;  materiał: srebro (Ag.925); średnica: 32 mm;
masa: 14,14 g; stempel: lustrzany, nakład: 5555 szt.,  projekt: Robert Kotowicz

    

- Medale Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego

Stowarzyszenie jest platformą współpracy, jednostek samorządowych, osób i instytucji nauki, oświaty i kultury, które wspólnie upowszechniają ideę umocnienia państwa polskiego oraz dorobek ostatniego Piasta na tronie polskim. Organizacja jest otwarta dla wszystkich, którzy czują się w jakikolwiek sposób związani z postacią wielkiego monarchy.

kazimierz_wielki_43

   

- Medal / 650-lecie nadania praw miejskich Sępólno Krajeńskie (producent: PPU POLMET Częstochowa)

kazimierz_wielki_44

    

- Medal Kazimierz III Wielki / PTTK Chełm (1985)

kazimierz_wielki_45

     

- Medal Kazimierz III Wielki - Kolegiata w Wiślicy / PTN KOSZALIN

kazimierz_wielki_46

    

- Medal Uniwersytetu Kazimierza III Wielkiego w Bydgoszczy – Casimirus Magnus

Uniwersytet wyróżnia szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju uczelni albo przysporzyły jej chwały, poprzez nadanie honorowego lub pamiątkowego „Medalu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – Casimirus Magnus”.
Honorowy „Medal Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – Casimirus Magnus”, najwyższe po tytule doktora honoris causa wyróżnienie uczelniane, przyznaje Kapituła Medalu. Jej skład oraz regulamin działania jest uchwalany przez senat. Medal honorowy ma kolor srebrny.
Pamiątkowy „Medal Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – Casimirus Magnus” przyznaje rektor. Medal pamiątkowy ma kolor brązowy.

kazimierz_wielki_47

    

- Kazimierz Wielki / Bydgoszcz (Materiał: brąz + srebro)

kazimierz_wielki_48    

Autor: Józef Smurawa

Źródła:
- http://pl.wikipedia.org/
- http://portalwiedzy.onet.pl/
- WCN
- http://monetowo.pl/
- http://www.nbp.pl/
- http://www.sciaga.pl/
- Mennica Śląska Sp. z o.o.
- Gyges ARD
- Mennica Jurajska
- Mennica Mazowiecka
- http://www.polmet.com.pl/

Nowe zasady dotyczące ciasteczek (cookies). Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Wasze oczekiwania. W razie potrzeby można zablokować ciasteczka w przeglądarce jak to zrobić tutaj.

Akceptuję zapisywanie ciasteczek (cookie) dla tej strony:

EU Cookie Directive Module Information